University of Auckland/ Auckland Institute of Technology via ACGs

logo acg

 

ACG คือกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ หลักสูตรของ ACG ครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม จนถึงระดับอุดมศึกษาและอาชีวะ

โรงเรียน แห่งแรกในเครือ ACG ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ด้วยแนวทางใหม่ในการศึกษาเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับอนาคตของคนรุ่นใหม่ ปัจจุบัน ACG ประกอบด้วยโรงเรียนและวิทยาลัยในเครือ 15 แห่งในสามประเทศ และมีหลักสูตรตลอดทุกเส้นทางการศึกษาให้เลือก

 ทุกปี นักเรียนนานาชาติกว่า 2,500 คนจากกว่า 40 ประเทศ เรียนอยู่ในโรงเรียนและวิทยาลัยในเครือ ACG
ACG Study Pathways Chart

 

 

หลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

หลัก สูตร Foundation ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เตรียมความพร้อมให้นักเรียนนานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย

นักเรียนที่จบหลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ด้วยคะแนนถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้ รับรองการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

หลัก สูตรนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลีย ได้แก่ Australian National University (ANU), the University of Adelaide, La Trobe University และ Monash University

หลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ สอนโดย ACG New Zealand International College

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณวุฒิ Year 12 (NZ) หรือ ม.6 / Grade 12 จากประเทศไทย มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ยประมาณ 3.0 หรือสูงกว่า) และมีผลภาษาอังกฤษตามตารางข้างล่างนี้

 

ข้อเท็จจริง:

 • หลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์รับรองการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์
 • หลักสูตรนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์
 • หลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ใช้เวลาเรียน 8 ถึง 18 เดือน (3 ถึง 6 เทอม) ขึ้นอยู่กับผลการเรียนและผลภาษาอักฤษของผู้สมัคร
 • หลักสูตรประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • นักเรียนเลือกเรียน 4 ถึง 5 วิชา และวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes -EAP)
 • วิชาที่มีให้เลือกได้แก่
 • การบัญชี,,ประวัติศาสตร์ ศิลป์,เศรษฐศาสตร์, แคลคูลัส, สถิติ, เคมี, ฟิสิกซ์, ชีววิทยา, ดีไซน์, ภูมิศาสตร์ *, การถ่ายภาพ *, วาดเขียน *, ดนตรี *,
 • หลักสูตรพิเศษในการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย


* วิชาต่างๆ ดังกล่าวจะเปิดสอนต่อเมื่อมีจำนวนนักเรียนที่เพียงพอ ACG สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า

 

Auckland University (มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์)

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ 

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 82 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก* มีชื่อเสียงในการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการในด้วยมาตรฐานสากล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับจาก QS ให้เป็นมหาวิทยาลัย 5+ดาว จากการทำวิจัย การได้รับจ้างงานของนักศึกษา การสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ความเป็นสากล และ การมีนวัตกรรม **

มหา วิทยาลัยโอ๊คแลนด์สอนหลักสูตรปริญญาตรีมากกว่า 30 หลักสูตรและมีวิชาให้เลือกกว่า 125 วิชา ส่วนในระดับปริญญาโทขึ้นไป มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 130 สาขาและมากกว่า 170 วิชาด้วยกัน

 

ภาควิชา

 • อ้กษรศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์)
 • ธุรกิจศึกษา (การบัญชี การจัดการ การตลาด ระบบสารสนเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • ศิลปะและอุตสาหกรรม (สถาปัตยกรรมศาสตร์ การเต้นรำ วิจิตรศิลป์ การดนตรี และการวางผังเมือง)
 • ครุศาสตร์ (ครุศาสตร์อนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา และการสังคมสงเคราะห์)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการแพทย์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)
 • กฏหมาย (กฎหมายพาณิชย์ กฏหมายสิ่งแวดล้อม กฏหมายระหว่างประเทศ และกฏหมายมหาชน)
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ จักษุแพทย์ศาสตร์)
 • วิทยาศาสตร์ (วิทยา ศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์เคมี คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และจิตวิทยา)

 

หลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัย AUT

หลักสูตร Foundation ที่รับรองการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย AUT และเป็นที่ยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทุก แห่งในออสเตรเลีย

 

นับตั้งแต่ปี 2546 นักเรียน 95% ที่จบหลักสูตรนี้ ได้รับหนังสือรับรองการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย AUT

ระยะเวลาของหลักสูตรมีให้เลือกตั้งแต่ 6 ถึง 15 เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษของผู้สมัคร

หลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัย AUT สอนโดย ACG Norton College

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณวุฒิ Year 12 (NZ) หรือ ม.6 / Grade 12 จากประเทศไทย มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ยประมาณ 3.0 หรือสูงกว่า) และมีผลภาษาอังกฤษตามตารางข้างล่างนี้

 


* IELTS 5.5 (อย่างน้อยสองแบนด์ต้องได้ 6.0 ขึ้นไปและหนึ่งในสองแบนด์นี้ต้องเป็น Reading หรือ Writing เท่านั้น ส่วนแบนด์อื่นๆ ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 5.0) หรือ IELTS 6.0 (ไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 5.5) หรือเทียบเท่า

 

หลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัย AUT มีวิชาหลากหลายสาขาให้เลือก ได้แก่:

 • ภาษาอังกฤษ
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • การออกแบบ
 • วาดเขียน
 • ประวัติศาสตร์
 • อัลจีบรา
 • แคลคูลัส
 • สถิติ
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ฟิสิกซ์
 • สังคมและวัฒนธรรมนิวซีแลนด์
 • ทักษะการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย


Auckland University of Technology มหาวิทยาลัย AUT
 

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ร่วมสมัยที่เน้นการ ให้โอกาสในการเรียนรู้และประสบการณ์ทำงานแก่นักเรียนที่มีความโดดเด่นเพื่อ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

 • มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เป็นอันดับสามในนิวซีแลนด์และเติบโตเร็วที่สุด
 • ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก *
 • ภาคภูมิ ใจในระดับห้าดาวจากการจัดอันดับของ QS ** จากความเป็นสากล การเรียนการสอน การจ้างงานบัณฑิตหลังจบการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
 • มีสาขาวิชาหลากหลายที่ได้รับการจัดอัน ดับท็อปในระดับโลก ได้แก่ ศิลปะและการออกแบบ–ท็อป 50 การเงินและการบัญชี-ท็อป 150 และธุรกิจและการจัดการ-ท็อป 200 ของโลก *
 • คณะ ธุรกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT ได้รับการจัดอันดับจาก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ให้เป็นท็อป 5% ของคณะธุรกิจฯ ที่ดีที่สุดในโลก

 

* QS World University Rankings 2558/2559
* QS Stars rating 2558

 

AUT มี

 • อัตราจ้างงานบัณฑิตสูงเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เน้นสาขาอาชีพ
 • การเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงพร้อมด้วยห้องเรียนทันสมัยขนาดเล็ก
 • หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต
 • สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นนวัตกรรมระดับโลก
 • สามวิทยาเขตในต่างมุมเมือง ได้แก่ ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ Manukau (ตอนใต้ของโอ๊คแลนด์) และ North Shore (ตอนเหนือของโอ๊คแลนด์)
 • นักเรียนนานาชาติกว่า 4,000 คนจากกว่า 85 ประเทศ

หลักสูตรการศึกษา

 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ธุรกิจศึกษา
 • นิเทศศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ทางคณิต
 • เทคโนโลยีสร้างสรรค์
 • ครุศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • กฎหมาย
 • วิทยาศาสตร์
 • กีฬาและสันทนาการ
 • Te Ara Poutama - เมารีศึกษา

 

 

Visitors: 56,846