United Kingdom (UK)


 ระบบการศึกษา

 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language)

         


 

มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษนับพันหลักสูตรอยู่ทั่วประเทศอังกฤษ, สก๊อตแลนด์, เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หรืออาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมหรืออุดมศึกษาของสหราช อาณาจักร เพื่อการเรียนระดับการศึกษาเพิ่มเติมหรืออุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร คุณจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจอาจารย์ผู้สอนและติดตามเนื้อหาหลักสูตรได้ อย่างประสบความสำเร็จ

 

ในกรณีที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของนักเรียน ทางโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของสหราชอาณาจักรจะขอให้ทางนักเรียนแสดง ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับเพิ่ม เติมหรืออุดมศึกษา ยกตัวอย่างเช่น อาจมีการทำการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือขอดูคุณวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ  หรือเรียนหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ

 

สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ หากคุณต้องใช้วีซ่า Tier 4 เพื่อการเรียนระดับการศึกษาเพิ่มเติมหรืออุดมศึกษา กรุณาไปที่เว็บไซต์ของ UKBA เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ Tier 4

 

รูปแบบการเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษมีทั้งแบบนอกเวลาหรือเต็มเวลา หลักสูตรเต็มเวลาจะมีชั่วโมงเรียนประมาณ 15-24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยสามารถเลือกระยะเวลาของหลักสูตรได้ตั้งแต่หนึ่งวันถึงหนึ่งปี

หลักสูตรในช่วงวันหยุดและปิดภาคเรียนได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงฤดู ร้อน (มิถุนายน, กรกฎาคมและสิงหาคม) และเป็นวิธีการอันยอดเยี่ยมในการผสมผสานการเรียนกับงานหรือชีวิตในโรงเรียน

โดยวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้าสังคมได้มากที่สุดคือการเรียนในหลัก สูตรที่คุณจะได้เรียนร่วมกับนักศึกษาคนอื่นๆในชั้นเรียน แต่สำหรับประสบการณ์การเรียนแบบส่วนตัว คุณสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัวก็ได้

 

ปีการศึกษา

ในสหราชอาณาจักร ปีการศึกษาปกติสำหรับโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนและต่อเนื่องจนถึงเดือน มิถุนายนหรือกรกฎาคม โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า หลักสูตรที่เริ่มต้นในเดือนกันยายน, มกราคมและกรกฎาคมจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ แต่ก็ยังมีทางเลือกอื่นๆอีกเช่นกัน

 

2. ระดับมัธยมศึกษา (Schools)

 

   

 

การศึกษาสำหรับนักศึกษาอายุ 16 ปีและต่ำกว่า – สาขาวิชาและคุณวุฒิการศึกษา

ในช่วง 2 ปีสุดท้ายของการเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา (อายุประมาณ 14-16 ปี) นักเรียนของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะเลือกเรียนเพื่อคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่ง ต่อไปนี้:

-GCSEs:

ประกาศนียบัตรทั่วไประดับมัธยมศึกษาเป็นคุณวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียน อายุ 14-16 ปีในประเทศอังกฤษ, เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ นี่คือคุณวุฒิการศึกษาที่พบได้ทั่วไปที่สุดสำหรับนักศึกษาในช่วงอายุนี้ในสห ราชอาณาจักร ส่วน International GCSEs (IGCSEs) มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับคุณวุฒิ GCSEs และเป็นทางเลือกที่ได้รับนิยมในหมู่นักศึกษานานาชาติที่เรียนในต่างประเทศ

 

-หลักสูตร International Baccalaureate Middle Years:

คุณวุฒิมัธยมศึกษานานาชาติ (IB) เป็นหลักสูตรที่มีการเปิดสอนเพิ่มมากขึ้นที่โรงเรียนต่างๆในสหราชอาณาจักร นักศึกษาจะเรียนวิชาภาษาศาสตร์, มนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ศิลปศาสตร์, พลศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตร IB เต็มเวลาระยะเวลา 2 ปี

 

-Standard grades and Intermediates:

หลักสูตรStandard grades โดยทั่วไปจะใช้เวลาเรียน 2 ปีในช่วงปีที่ 3 และ 4 ของการเรียนระดับมัธยมศึกษาพร้อมการสอบในช่วงปลายปีที่ 4 โดยแบ่งการเรียนเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับหน่วยกิตทั่วไปและปูพื้น โดยปกติจะทำการสอบที่ 2 ระดับคือระดับหน่วยกิตและทั่วไป หรือระดับทั่วไปและปูพื้น หลักสูตรการศึกษาขั้นกลาง 1 และ 2 ได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษาที่ได้ผ่านการสอบหลักสูตรเกรดมาตรฐานที่ระดับ ทั่วไปหรือปูพื้น และสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนสาขาวิชาใหม่ที่โรงเรียนหรือวิทยาลัย

 

คุณวุฒิการศึกษาเหล่านี้จะประกอบด้วยการสอบและงานประจำวิชา นักศึกษาส่วนใหญ่จะเรียนหลายสาขาวิชา ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร  GCSEs อาจเรียนระหว่าง 7 ถึง 10 วิชาอาทิเช่น คณิตศาสตร์, วรรณคดีอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ วัตถุประสงค์คือการได้รับพื้นฐานที่ดีในหลากหลายสาขาวิชาเพื่อช่วยเตรียม ความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมหรือเพื่ออาชีพการทำงาน

 

สาขาวิชาและหลักสูตร

โรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษจะปฏิบัติตาม   National Curriculum ในประเทศสก๊อตแลนด์ โรงเรียนต่างๆจะปฏิบัติตาม Curriculum for Excellence ในประเทศไอร์แลนด์เหนือ โรงเรียนต่างๆจะปฏิบัติตาม Northern Ireland Curriculum ในประเทศเวลส์ โรงเรียนต่างๆจะปฏิบัติตาม National Curriculum for Wales

 

3. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรโดยทั่วไปจะมีอายุ 18 หรือมากกว่า (17 ปีในประเทศสก๊อตแลนด์) และได้สำเร็จคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมแล้ว อาทิเช่น A-levels, International Baccalaureate, Scottish Highers หรือคุณวุฒิเทียบเท่าจากสหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่น หลายคนสำเร็จหลักสูตรปูพื้นฐานหรือหลักสูตรเตรียมเข้าเรียนแล้วเช่นกัน

 

     

 

หลักสูตรอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่:

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี

อาทิเช่น คุณวุฒิปริญญาตรี, คุณวุฒิปูพื้นฐาน, อนุปริญญาแห่งชาติระดับอุดมศึกษาและอื่นๆ

- หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

อาทิเช่น คุณวุฒิปริญญาโท, MBA, PhD, ปริญญาเอกและอื่นๆ โดยปกติแล้วคุณต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีเพื่อสามารถเข้าเรียนหลักสูตร ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรส่วนใหญ่จะทำการสอนในมหาวิทยาลัย แต่ก็มีหลักสูตรจำนวนมากที่ทำการสอนที่วิทยาลัย, สถาบันสอนศิลปะเฉพาะด้าน, คณะวิชาธุรกิจและวิทยาลัยการเกษตร

 

 

4. ระดับสาขาวิชาชีพ (Vocational Qualification)

 

 

 

คุณวุฒิการศึกษาระดับวิชาชีพของสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงานและนักวิชาการทั่วโลก

หลักสูตรวิชาการจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์, การคิดเชิงวิเคราะห์และความรู้

หลักสูตรอาชีวศึกษาและวิชาชีพที่มุ่งเน้นด้านอาชีพจะมอบทักษะความชำนาญ, การฝึกอบรมและคุณวุฒิการศึกษาที่คุณต้องการเพื่อการเริ่มต้นและประสบความ สำเร็จในสาขาอาชีพที่เลือก


ทางพี่ที่ปรึกษา Genius Plus Education ยินดีให้คำปรึกษาผ่าน

Email: info@geniusplusedu.com

Tel: 097-242-0602

Facebook: https://www.facebook.com/GeniusPlusEducations และ contact us ค่ะ

 


  • Cardiff Sixth Form College: The Beginning Cardiff Sixth Form College was set up in response to a perceived need in the community. The educational system at the time did not adequa...

  • Mill Hill School offers a broad education, where academic excellence is complemented by cultural, sporting and social development. Hard work, self-criticism, enthusiasm and loy...

  • Worksop Preparatory School & College (For boys and girls age 3 to 18) We are non-selective, and firmly believe that we provide the opportunity and the support for every child t...

  • หลักสูตรระดับโรงเรียน (Schools) การศึกษาในระดับโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียจะรวมถึง เด็กก่อนวัยเรียน เตรียมอนุบาล (หรือโรงเรียนอนุบาล) โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (หร...

  • โรงงเรียนระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา (Primary and Secondary Schools) ระดับประถมศึกษา (Primary) ตั้งแต่ year 1-8 (อายุ 5-12 ปี) ต่อเนื่องมาถึงระดับมัธยมศึกษา (Secondary) ตั้...

  • ระบบการศึกษา 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Course) มีนักเรียนจำนวนหลายพันคนเดินทางเข้ามาศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐ อเมริกาทุกปี หลายคนเข้ามาศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ...

  • Logo with Cartoon (2).jpg
    น้องที่สนใจศึกษาต่อในประเทศต่างๆ เช่น Japan, German, Switzerland หรืออื่นๆ ทางพี่ที่ปรึกษา Genius Plus Education ยินดีให้คำปรึกษาผ่าน Email: info@geniusplusedu.comTel: 097-242-0602...
Visitors: 67,697